A TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00010 azonosítószámú Európai Uniós projekt keretében 55.000.000 Ft
vissza nem térítendő támogatást nyert el Csobád Község Önkormányzatának konzorciumi
vezetésével Csobád Község Önkormányzata, Ináncs Község Önkormányzata, Kiskinizs Községi
Önkormányzat és Léh Községi Önkormányzat
A projektben keretében 2592 fő összes lakossággal került lehatárolásra a megvalósítás célterülete:

 • Csobád (670)
 • Léh (391)
 • Ináncs (1208)
 • Kiskinizs (323)
  Projektünk az elmaradott térségek felzárkóztatásának céljával kerül megvalósításra a pályázati

útmutató előírásainak megfelelően. A projekt során elvégzendő feladatok:

 1. Közösségek részvételével megvalósuló felmérés és tervezés:
  A tervezés eredményeképpen kialakuló helyi cselekvési terv célja, hogy meghatározza a projekt
  további tevékenységeinek tematikáját, amely a települési vagy térségi identitás egy vagy több – a TOP
  célkitűzéseivel is összhangban álló – érték mentén szerveződik (pl.: történelmi, kulturális vagy természeti
  értékek, társadalmi együttélés, összetartozás, fenntarthatóság, új-gazdaság stb.).
 2. A projekt által érintett térség, település, településrész közösségi tevékenységének történeti
  feltárása és a lakosság számára elérhetővé tétele, elsősorban a közművelődési, muzeális és könyvtári
  intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek
  együttműködésével.
 3. A helyi cselekvési terv alapján a település, településrész, térség lakosságának közösségi
  együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciók, tevékenységek, események, programok,
  folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt
  célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével:

a) közösségi akciók, tevékenységek, események,
b) programok, folyamatok,
c) a helyi nyilvánosság fórumainak megteremtése, meglévő fórumainak fejlesztése,
d) részvételi fórumok elindítása, működtetése, meglévők fejlesztése.

 1. A település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó dokumentumok
  közül a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentum(ok)nak – a 3. d) pont szerinti – részvételi
  fórumok keretei között való áttekintése és amennyiben releváns megújítása:

a) helyi esélyegyenlőségi program,
b) a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.

évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet.

c) egyéb, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához

illeszkedő stratégiai dokumentum.

Ez utóbbi 4. c) pont esetében új dokumentum létrehozása is támogatható, amennyiben az

szükséges és illeszkedik a helyi cselekvési tervhez.

 1. A közösségfejlesztési folyamatról tájékoztató közösségi információs pont kialakítása

(infrastruktúra-fejlesztés nélkül).

 1. A közösségfejlesztési folyamat szakmai minőségének biztosítása:
  a) képzések szervezése a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a
  közösségfejlesztési folyamat generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”),
  szakemberek és a település vezetői (polgármester, képviselő-testületi tagok), valamint a közigazgatásban
  dolgozók számára, a projekt céljának megfelelő képzéseken való részvétel biztosítása érdekében;
  b) a közösségfejlesztési folyamatban érintett lakosok (a közösségfejlesztési folyamat
  generálásában, megvalósításában kulcsszerepet betöltő „központi mag”), szakemberek és a település
  vezetőinek közös részvételével megvalósuló belföldi és külföldi (Európai Unión belüli) tanulmányutak,
  belföldi és nemzetközi (Európai Unión belüli) tapasztalatcsere.

Kiegészítő tevékenységként a projekt során megvalósításra kerülnek az alábbiak:
• Bűnmegelőzést és közbiztonság javítását segítő programok
• Közlekedésbiztonsági programok
A megvalósítás során folyamatosan biztosítjuk a projektmenedzsment szervezetet a zavartalan

lebonyolítás végett. A projekt települési együttműködés (konzorcium) keretében valósul meg.
Pályázó neve (konzorciumi vezető) CSOBÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Projekt címe Csobád és környéke közösségfejlesztési projektje
Szerződés száma TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00010
Támogatás összege (Ft) 55 000 000 Ft
Támogatás mértéke (%) 100 %
A projekt megvalósításának kezdete 2018.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje 2022.12.31.